604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Rejestracja i zatwierdzanie zakladów odbywa się w oparciu o art. 23 oraz art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie 1069/2009 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Nowe rozporządzenie obowiązuje od dnia 4 marca 2011 r. Środki wykonawcze określa Rozporządzenie Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami przedsiębiorstwa zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002 przed dniem 4 marca 2011r. zostały uznane za zatwierdzone zgodnie
z rozporządzeniem 1069/2009 (art. 55). Powiatowi Lekarze Weterynarii nie zmieniali decyzji administracyjnych wydanych na podstawie rozporządzenia 1774/2002.

W świetle nowych przepisów prawa rozróżniamy dwa reżimy administracyjne tj. rejestracja oraz zatwierdzanie działalności.

 

Rejestracja podmiotów, przedsiębiorstw lub zakładów

Art. 23 rozporządzenia 1069/2009 zawiera informacj dotyczące rejestracji podmiotów, przedsiębiorstw lub zakładów. W celu rejestracji należy:

- przed rozpoczęciem działalności należy powiadomić właściwy organ o wszytskich przedsiębiorstwach lub zakładach, które podlegają ich kontroli (dotyczy wszytskich zakładów biorących udział w jakimkolwiek etapie produkcji, przewozie, obróbce, przetwarzaniu, składowaniu, wprowadzaniu do obrotu, dystrybucji, użyciu czy usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - UPPZ, lub produktów pochodnych - PP)

- określić kategorię stosowanych UPPZ lub PP podlegających kontroli

- poinformować właściwy organ o charakterze czynności wykonywanych z wykorzystaniem UPPZ lb PP

Przedsiębiorstwa wytwarzające UPPZ które zostały już zatwierdzone lub zarejestrowane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 lub Rozporządzeniem (WE) 853/2004 nie wymagają dodatkowej rejestracji w zakresie wytwarzania UPPZ

 

Przedsiębiorstwa, ktorych czynności wymagają zatwierdzenia w oparciu o art. 24 Rozporządzenia 1069/2009 nie wymagają dodatkowej rejestracji

 

Zatwierdzanie przedsiębiorstw lub zakładów

Art. 24 rozporządzenia 1069/2009 zawiera informacje dotyczące zatwierdzania przedsiębiorstw lub zakładów. 

 

Zatwierdzenie przedsiębiorswt lub zakładów dotyczy miejsc w którym, przedsiębiorstwa te lub zakłady wykonują jedną lub więcej z następujących czynności:

a) przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w drodze sterylizacji ciśnieniowej, za pomocą metod, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), lub metod alternatywnych, dopuszczonych zgodnie z art. 20;


b) usuwanie, jako odpadu, poprzez spalanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, z wyłączeniem przedsiębiorstw lub zakładów, które posiadają pozwolenie na działalność zgodnie z dyrektywą 2000/76/WE;


c) usuwanie lub utylizacja poprzez spalanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych stanowiących odpady, z wyłączeniem przedsiębiorstw lub zakładów, które posiadają pozwolenie na działalność zgodnie z dyrektywą 2000/76/WE;


d) wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa do spalania;


e) produkcja karmy dla zwierząt domowych;


f) produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby;


g) przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w biogaz lub kompost;


h) czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożenie;


i) składowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

j) składowanie produktów pochodnych przeznaczonych do:

(i) usunięcia na składowisku odpadów lub spalenia lub utylizacji lub usunięcia przez    współspalanie,
(ii) wykorzystania jako paliwo do spalania;
(iii) wykorzystania jako paszy, z wyłączeniem przedsiębiorstw lub zakładów zatwierdzonych     lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005;
(iv) wykorzystania jako nawozów organicznych i polepszaczy gleby, z wyłączeniem składowania w miejscu bezpośredniego zastosowania.

 

Wymagania higieniczne

Zakłady podlegające zatwierdzeniu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1069/2009 muszą spełnić wymagania w zakresie higieny, okreslone w art. 25, o ile wykonują czynności w zakresie:

a) przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w drodze sterylizacji ciśnieniowej, za pomocą metod, o których mowa w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), lub metod alternatywnych, dopuszczonych zgodnie z art. 20;

h) czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takie jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożenie;

Dodatkowo należy przyjąć środki wykonawcze określone Rozporządzeniem 142/201

System HACCP

Podmioty które wykonują jedną z poniższych czynności, mają doatkowy obowiązek wprowadzenia, wdrożenia, i utrzymywania systemu HACCP:

a) obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;


b) przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz i kompost;


c) obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi więcej niż jednej kategorii lub ich składowania w tym samym przedsiębiorstwie lub zakładzie;


d) produkcji karmy dla zwierząt domowych.

 

Rejestracja a zatwierdzenie

Zatwierdzenie zakładu lub przedsiębiortwa wydawane jest po wizycie Powiatowego Lekarza Weterynarii, drogą decyzji administracyjnej. Zakład lub przedsiębiorstwo uzyskuje urzędowy numer. Powiatowy Lekarz Wetrynarii ma możliwość zawieszenia działalności, dmówienia lub cofnięcia.

Rejestracja podmiotu, zakładu lub przedsiębiorstwa wydawana jest na podstawie zgłoszenia działalności do Powiatowego Lekarza Weterynarii i wydawana jest bez przeprowadzenia kontroli. Zakład lub przedsiębiorstwo uzyskuje urzędowy numer. Powiatowy Lekarz Wetrynarii ma możliwość odmówienia/ cofnięcia rejestracji.

 

Procedura zatwierdzenia

Właściwy organ zatwierdza przedsiębiorstwa lub zakłady jedynie wówczas, gdy z inspekcji przeprowadzonych w takich zakładach lub przedsiębiorstwach przed rozpoczęciem przez nie działalności wynika, iż spełniają one wszystkie wymogi określone zgodnie z art. 27. tj. w zakresie:

a) wymogów w zakresie infrastruktury i wyposażenia obowiązujących w przedsiębiorstwach lub zakładach;

b) wymogów w zakresie higieny obowiązujących w odniesieniu do wszystkich form obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi, w tym środków zmieniających wymogi w zakresie higieny dla przedsiębiorstw lub zakładów, o których mowa w art. 25 ust. 1;


c) warunków i wymogów technicznych w zakresie obchodzenia się, przetwarzania, obróbki i składowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych oraz warunków oczyszczania ścieków;


d) dowodów, które podmiot przedstawia do celów zatwierdzenia przetwarzania, przekształcania i obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, odnośnie do możliwości zapobiegania przez ten podmiot zagrożeniu dla zdrowia ludzi i zwierząt;


e) warunków obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi więcej niż jednej kategorii, o której mowa w art. 8, 9 lub 10, w tym samym przedsiębiorstwie lub zakładzie:
(i) gdy takie czynności są przeprowadzane oddzielnie;
(ii) gdy takie czynności są przeprowadzane tymczasowo w określonych okolicznościach;

f) warunków zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowemu, w przypadku gdy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są składowane, przetwarzane i poddawane obróbce w specjalnie do tego przeznaczonej części przedsiębiorstwa lub zakładu, o której mowa w art. 26;


g) standardowych parametrów przekształcania dla przedsiębiorstw biogazu i kompostowni;


h) wymogów obowiązujących w odniesieniu do spalania lub współspalania w zakładach o wysokiej i niskiej wydajności, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. b) i c);


i) wymogów obowiązujących w odniesieniu do spalania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. d).

 

Zatwierdzenie warunkowe

Wydaje się w przypadku, gdy zakład spełnia wszystkie wymogi infrastruktury i wyposażenia na okres nie dłuższy ni ż 3 miesiące

Organ ten udziela ostatecznego zatwierdzenia jedynie wówczas, gdy z kolejnej inspekcji przeprowadzonej w danym zakładzie lub przedsiębiorstwie w ciągu trzech miesięcy od dnia udzielenia zatwierdzenia warunkowego wynika, iż zakład ten lub przedsiębiorstwo spełniają pozostałe wymogi o których mowa wyżej.

Jeżeli dany zakład lub przedsiębiorstwo poczyniły wyraźne postępy, lecz nadal nie spełniają wszystkich tych wymogów, właściwy organ może przedłużyć okres obowiązywania zatwierdzenia warunkowego.

Łączny okres obowiązywania zatwierdzenia warunkowego nie może jednak przekroczyć sześciu miesięcy.

 

 

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie rejestracji/ zatwierdzenia zakładu lub przedsiębiorstwa w oparciu wymagania prawne


W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

 

Wypełnij formularz kontaktowy