604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Dobre Praktyki

Dobre Praktyki są podstawą systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla kontroli zagrożeń ogólnych (niespecyficzne etapowo). Stanowią podstawowy element niezbędny do zastosowania na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności możemy wyróżnić między innymi:

1) GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
2) GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania
3) GAP – Dobra Praktyka Rolnicza
4) GAF – Dobra Praktyka Żywienia Zwierząt
5) GLP – Dobra Praktyka Laboratoryjna
6) Inne

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie dobrej praktyki higienicznej, jest Międzynarodowy Kodeks Postępowania, Ogólne Zasady Higieny Żywności (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003), którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez środki realizacji do których należą między innymi:

  1. Identyfikacja podstawowych zasad higieny żywności obowiązujących w całym łańcuchu żywnościowym
  2. Rekomendacja podejścia opartego na systemie HACCP jako środka służącego poprawie bezpieczeństwa żywności
  3. Wskazanie metod wdrożenia zasad higieny opisanych w CAC/RCP
  4. Dostarczenie wskazówek dla poszczególnych sektorów łańcucha żywnościowego w celu wzmocnienia wymogów higieny specyficznych dla danych obszarów


Powyższy dokument znajduje odniesienie do całego łańcuch żywności od produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego, określając niezbędne warunki higieny dla produkcji żywności, która jest bezpieczna i nadaje się do spożycia przez ludzi. Międzynarodowy Kodeks Postępowania, Ogólne Zasady Higieny Żywności (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) składa się z dziesięciu sekcji, tj.:
1) Sekcja I – cele
2) Sekcja II – zakres, stosowanie i definicje
3) Sekcja III – produkcja pierwotna
4) Sekcja IV – zakład: projekt i wyposażenie
5) Sekcja V – kontrola operacji
6) Sekcja VI – zakład: utrzymanie w czystości i procedury sanitarne
7) Sekcja VII – zakład: higiena osobista
8) Sekcja VIII – transport
9) Sekcja IX – informacje o produkcie i świadomość konsumentów
10) Sekcja X – szkolenia


Międzynarodowy Kodeks Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności został przyjęty przez Komisję Codex Alimentarius podczas dwudziestej drugiej sesji w czerwcu 1997. Obecnie obowiązuje rewizja 4 [CAC / RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)]. Wymagania określone w w/w dokumencie uznano za fundamentalne w trakcie wdrażania systemu HACCP.

Dodatkowe elementy związane z dobrymi praktykami w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, zdefiniowane zostały w postaci programów warunków wstępnych – PRP (ang. prerequisite programs) opisanych w normie ISO 22000:2005.  

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, art. 4 nakłada obowiązek postępowania zgodnie z wymaganiami GHP/GMP na wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które prowadzą produkcję pierwotną („Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące produkcję podstawową oraz powiązane działania (zgodnie z załącznikiem i np. transport, składowanie), postępują zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi higieny ustanowionymi w Części A załącznika I oraz z wszelkimi szczególnymi wymaganiami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 – GHP/GMP”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy