604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

GLOBAL G.A.P.

Global GAP - Good Agricultural Practice - jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. 

Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Standard GlobalGap szczegółowo opisuje wszystkie obszary produkcji m.in. materiał wyjściowy do produkcji, historia pola, zarządzanie poszczególnymi działkami, metody uprawy gleby, stosowanie nawozów, nawadnianie, ochrona roślin, zbiorów, zarządzanie odpadami, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i zabezpieczenie socjalne pracowników, sposoby prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i formularzy skarg i reklamacji

Standard dotyczy następujących zakresów:

1) Global G.A.P IFA ang. Integrated Farm Assurance Standard - Standard Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie. Dotyczy obszaru hodowli roślin, zwierząt oraz organizmów wonnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz dodatkowo obszar produkcji kawy, herbaty, kwiatów oraz roślin ozdobnych.

2) Global G.A.P CFM ang. Compound Feed Manufacturer – produkcja pasz i mieszanek paszowych

3) Global G.A.P AT ang. Animal Transport – transport zwierząt

4) Global G.A.P PPM ang. Plant Propagation Material Standard – Standard dla produkcji materiału rozmnożeniowego roślin

5) Global G.A.P GRASP ang. GlobalGAP Risk Assessment for Social Pracices – ocena ryzyka dla wszystkich producentów działających w systemie Global G.A.P.

Wymagania standardu zostały określone w odniesieniu do poszczególnych zakresów.

Dla zakresu IFA – określono punkty kontroli i kryteria zgodności – Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie – Moduł bazowy, zawierające wymagania związane z :

1) Historią i zarządzaniem miejscem produkcji (historia pola, zarządzanie miejscem produkcji)
2) Prowadzeniem zapisów i wewnętrzną samokontrolą
3) Zdrowiem, bezpieczeństwem i opieką nad pracownikami (zdrowie i bezpieczeństwo, higiena, szkolenia, zagrożenia i pierwsza pomoc, odzież i wyposażanie ochronne, ochrona pracowników)
4) Podwykonawcami
5) Zarządzaniem odpadami i zanieczyszczeniami, recyklingiem i ponownym wykorzystaniem (identyfikacja odpadów i zanieczyszczeń, plan działania w zakresie odpadów i zanieczyszczeń)
6) Środowiskiem i ochroną (wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną, miejsca nieprodukcyjne, wydajność energii)
7) Reklamacjami
8) Procedurą zwrotu/wycofania
9) Ochroną żywności przed celowym działaniem niepożądanym
10) Statusem GLOBAL G.A.P
11) Używaniem logo
12) Identyfikowalnością i segregacją

W nawiązaniu do ogólnych celów stawianych rzez system GLOBAL G.A.P zaleca się producentom ograniczenie do minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko. Standard Global G.A.P obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie). Standard ma charakter międzynarodowy pozwala na utrzymanie, rozwinięcie i nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi oraz odbiorcami z zagranicy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy