604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

HACCP

System HACCP (ang. hazard analysis and critical control point) jest uznanym na arenie międzynarodowej, systemem o podwalinach naukowych związanym z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa żywności poprzez zapobieganie, redukowanie lub eliminację potencjalnych zagrożeń żywności pochodzenia biologicznego, chemicznego lub fizycznego.

HACCP stanowi narzędzie oceny zagrożeń oraz ustanowienia systemów kontroli skupiających się raczej na zapobieganiu niż opierającym się na badaniu głównie produktów końcowych.

System HACCP definiuje ryzyko bezpieczeństwa żywności jakie może pojawić się w cyklu życia produktu.

Wymagania systemu HACCP zostały określone w następujących przepisach prawa:

 1. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  Art.5 rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorcy sektora spożywczego są zobowiązani do opracowania, wykonania i utrzymywania stałej procedury opartej na zasadach systemu HACCP.
 2. Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  Nawiązanie do Rozporządzenia 852/2004 zgodnie z którym przedsiębiorstwa sektora spożywczego, uczestniczące w jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania
  i dystrybucji żywności po produkcji podstawowej i powiązanych działaniach, zobowiązane są opracować, wykonywać i utrzymywać procedury oparte na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).
 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zmianami.
  Zgodnie z art. 59 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004, w tym związanych
  z systemem HACCP.

  Wymagania względem zasad wdrożenia systemu HACCP zdefiniowane zostały między innymi w Międzynarodowym Kodeksie Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności, który został przyjęty przez Komisję Codex Alimentarius. CAC / RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)] proponuje 12 etapów wdrożenia systemu HACCP, do których należą:

  1) Powołanie zakładowego Zespołu ds. HACCP
  2) Opracowanie opisu produktu
  3) Opracowanie przeznaczenia produktu
  4) Opracowanie schematu przepływu
  5) Weryfikacja schematu przepływu
  6) Przeprowadzenie analizy zagrożeń
  7) Ustalenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP)
  8) Ustalenie limitów krytycznych
  9) Ustanowienie systemu monitorowania CCP
  10) Ustalenie działań korygujących
  11) Ustalenie procedur weryfikacyjnych
  12) Opracowanie systemu dokumentacji


Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP, które zostały zdefiniowane w art.5:
1) art. 5 ust. 2 lit. a:  
określenie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów
2) art. 5 ust. 2 lit. b:  
określenie krytycznych punktów kontroli w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub  wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów
3) art. 5 ust. 2 lit. c: 
ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń
4) art. 5 ust. 2 lit. d:  
ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli
5) art. 5 ust. 2 lit. e:  
ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą
6) art. 5 ust. 2 lit. f:  
ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) - e) działają skutecznie
7) art. 5 ust. 2 lit. g:
ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu  wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w lit. a) - f)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy