604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Import produktów ekologicznych z państw trzecich

Import produktów rolnictwa ekologicznego może odbywać się z państw trzecich, które zostały wymienione na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 oraz spoza tej listy jeśli zostaną spełnione określone wymagania.

Produkty rolnictwa ekologicznego pochodzące z państw trzecich, które zostały wymienione na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, mogą być wprowadzane swobodnie do obrotu na terytorium UE, ponieważ Komisja Europejska uznała, że w państwach tych obowiązują zasady produkcji i system kontroli równoważne do tych, które stosowane są w UE.

Producenci zamierzający importować produkty rolnictwa ekologicznego z państw trzecich wymienionych na liście KE, nie muszą ubiegać się o wydanie przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stosownego upoważnienia do przywozu tych produktów.

Producenci muszą zgłosić zamiar podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym, w zakresie importu ww. produktów z krajów trzecich wymienionych na liście, będącej załącznikiem III do rozporządzenia komisji (WE) nr 1235/2008, wybranej upoważnionej jednostce certyfikującej na formularzu Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Import produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich niewymienionych na liście stanowiącej załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008, może zostać dokonany pod warunkiem, że:

  • importer zgłosił zamiar prowadzenia takiej działalności wybranej upoważnionej jednostce certyfikującej, uzyskał od ww. jednostki certyfikującej certyfikat zgodności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007, obejmujący działalność w zakresie importu oraz listę importowanych produktów
  • otrzymał upoważnienie do przywozu ww. produktów, wydane przez Głównego Inspektora JHARS w drodze decyzji administracyjnej.

Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym w zakresie importu produktów rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS.

Pomożemy Państwu w przygotowaniu Wniosku importera produktów ekologicznych. Dodatkowo dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zakładowe oraz przeprowadzimy szkolenia lub konsultacje między innymi w zakresie:

  • Wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie importu produktów ekologicznych z Państwo trzecich w tym implementacji wymagań przepisów prawa
  • Definiowania obowiązków importera w tym raportowania do Głównego Inspektora JHARS
  • Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym w zakresie importu produktów rolnictwa ekologicznego
  • Dopuszczenia do obrotu na terytorium UE
  • Zasady działania systemu TRACES
Wypełnij formularz kontaktowy