604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

SMETA - SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT (SMETA) REPORT

Smeta (The Sedex Members Ethical Trade Audit) jest procedurą audytową opartą między innymi o wymagania kodeksu etycznego ETI Base Code (Ethical Trade Initiatives) oraz nawiązującą do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation – ILO) jak również do krajowych przepisów prawa.

W/w procedura audytowa zakłada przeprowadzenie oceny istniejącej sytuacji wewnątrz struktury organizacyjnej firmy i tym samym nie nawiązuje do jakościowych audytów certyfikujących ukierunkowanych na dokumentowanie zgodności i niezgodności w odniesieniu do wymagań punktów odniesienia a tym samym skutkujących przyznaniem lub odmową przyznania certyfikatu. Audit Smeta skutkuje podjęciem przez firmę działań korygujących w odniesieniu do obszarów wymagających doskonalenia, a wynik audytu przedstawiony jest w postaci raportu poaudytowego.

Podejście stosowane przez organizację Sedex weryfikuje sytuacje w zakładzie i – jeśli działania audytowe zdefiniują poważne niezgodności – rekomenduje przerwanie współpracy na płaszczyźnie handlowej.

Smeta jako procedura audytowa organizacji Sedex jest jednym z elementów zarządzania audytami etycznymi wykorzystującym mobilną platformę internetową jako źródło komunikacji między poszczególnymi członkami. Dzięki platformie gromadzącej dane niezbędne do weryfikacji partnerów biznesowych, samoocena firmy, ocena w trakcie audytu oraz podejmowane działania doskonalące i nawiązujące do kodeksu etycznego ETI pozwalają na poznanie organizacji innym członkom Sedex.

Przebieg procesu audytowego
Wg. procedury SMETA, proces audytu obejmuje kolejno następujące po sobie elementy tj.:

 • Rejestracja firmy w bazie Sedex
 • Uzupełnienie kwestionariusza samooceny oraz oszacowanie ryzyka w oparciu o: kraj, branżę, siłę roboczą, praktyki związane z zasobami ludzkimi
 • Wybór firmy audytującej oraz audyt zakładu przeprowadzany dla określonych szacunków ryzyka
 • Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie

Filar 2 – zakres audytu Smeta
W systemie Sedex standardy pracy i BHP obejmujące poniższe postulaty, uznawane są jako SMETA 2 – Pillar audit. Są one również definiowane przez tzw. inicjatywę etycznego handlu (ETI – ethical trading initiative)

 • Swoboda w wyborze zatrudnienia/ dobrowolność zatrudnienia
 • Wolność do zrzeszania się i prawa do tworzenia związków/ zbiorowych negocjacji w sprawie warunków zatrudnienia
 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Nie wykorzystywanie do pracy dzieci
 • Wypłacanie płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie/ godziwa płaca
 • Nie przekraczanie godzin pracy
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zapewnienie stałego zatrudnienia/ uregulowany stosunek pracy
 • Zakaz nieludzkiego traktowania

Dodatkowo filar 2 zawiera moduły obejmujące następujące zagadnienia:

 • Prawo do pracy
 • Wdrożenie kodeksu i systemu
 • Podwykonawstwo i Home-working
 • Środowisko

Filar 4 – zakres audytu Smeta

Zgodnie z wytycznymi audytu Smeta, ocena dwóch dodatkowych wymagań określana jest jako SMETA 4 – Pillar audit. Są to:
Środowisko (wersja rozszerzona)

 • Środowisko (wersja rozszerzona)
 • Praktyki biznesowe

 Poziom realizowanych audytów:

 • Audyt pierwszej strony (first party audit) – audyt wewnętrzny wykonany z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów organizacji (pracowników zakładu).
 • Przeprowadzany przed zewnętrznym audytem dla weryfikacji sytuacji w zakładzie w odniesieniu do punktów odniesienia/ wymagań.
 • Audyt drugiej strony (second party audit) – audyt przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników kontrahenta/ odbiorcy
 • Audyt trzeciej strony (third party audit) – audyt przeprowadzony przez niezależną organizację certyfikującą.

W ramach procedury audytowej Smeta akceptowane są wszystkie w/w formy auditów, na podstawie wymagań kontrahenta zlecającego proces auditowy.
Lista rekomendowanych dokumentów, to między innymi:

 • Plan zakładu
 • Obowiązujące przepisy prawne i regulacje
 • Umowy na podstawie których został zawarty stosunek pracy
 • Informacje dotyczące pracownika, czyli warunki zatrudnienia (prawa i obowiązki pracownika, zakresy odpowiedzialności i uprawnień)
 • Porozumienie w sprawie powołania i funkcjonowania związków zawodowych lub rady pracowniczej – jeśli dotyczy
 • Lista substancji chemicznych i rozpuszczalników (substancji niebezpiecznych) używanych w zakładzie
 • Zezwolenia, licencje, certyfikaty dopuszczenia
 • Raporty z kontroli prowadzonych przez organy państwowe np. Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Straż
 • Pożarna, Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Przeglądy maszyn i urządzeń, rejestr serwisów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Procedury postępowania w przypadku nagłych wypadków i sytuacji kryzysowych
 • Plan ewakuacji (poddany przeglądowi)
 • Rejestry czasu pracy
 • Listy płac
 • Stawka akordowa
 • Ubezpieczenia, podatki i inne wymagane wpływy (wraz ze szczegółami dotyczącymi typu polisy, daty ważności oraz firmy ubezpieczeniowej)
 • Zapisy produkcyjne
 • Raporty z poprzednich audytów etycznych, plan działań korygujących, audyty wewnętrzne
 • Polityki i regulaminy dotyczące pracy dzieci
 • Polityki i regulaminy dotyczące płac i godzin pracy
 • Regulamin dyscyplinarny
 • Wymagania dotyczące świadczeń i zasiłków
 • Polityka ochrony środowiska
 • Szkolenia dla pracowników
 • Polityki i regulaminy dotyczące dyskryminacji i molestowania
 • Inne

SMETA – audyt struktury organizacyjnej firmy

W ramach współpracy z przedsiębiorstwami z sektora spożywczego zapewniamy Państwu kompleksową obsługę kontrolno-audytorską zgodną ze standardami i normami procedury SMETA. Jako firma konsultingowa wdrożymy w Państwa przedsiębiorstwie sprawdzone procedury audytorskie, pozwalające podnieść standardy pracy wymagane przez normy SMETA. Wykonujemy m.in. audyt wewnętrzny oraz drugiej i trzeciej strony. Jednocześnie, wszystkie nasze działania opieramy o 4 filary SMETA, a przebieg i zakres kontroli dopasowujemy do specyfiki zakładu oraz wymogów organizacji Sedex. Oferujemy także szeroką gamę szkoleń i usług doradczych, obejmujących swoim zakresem przygotowanie do kontroli oraz działania poaudytowe.

Dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zakładowe, przeprowadzimy szkolenia lub konsultacje w zakresie systemu SMETA oraz pomożemy w przygotowaniu do audytu trzeciej strony.

Wypełnij formularz kontaktowy