604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Znakowanie pasz

Kluczową regulacją prawną dotyczącą znakowania pasz jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE.

Celem niniejszego rozporządzenia, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, jest ujednolicenie zasad wprowadzania na rynek i stosowania pasz w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszy, a co za tym idzie – wysokiego stopnia ochrony zdrowia publicznego, jak również zapewnienie odpowiednich informacji dla użytkowników i konsumentów. Rozporządzenie to ustanawia reguły wprowadzania na rynek i stosowania w obrębie Wspólnoty pasz dla zwierząt, wykorzystywanych do produkcji żywności i pasz niewykorzystywanych do produkcji żywności, włącznie z wymogami dotyczącymi etykietowania, pakowania i prezentacji.

 Kluczowe elementy związane z oznakowaniem pasz zawiera rozdział 4:

1) Art. 11 zasady etykietowania i prezentacji
2) Art. 12 odpowiedzialność
3) Art. 13 oświadczenia
4) Art. 14 prezentacja danych szczegółowych podlegających etykietowaniu
5) Art. 15 ogólne wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania
6) Art. 16 szczegółowe wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania materiałów paszowych
7) Art. 17 szczegółowe wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania mieszanek pasowych
8) Art. 18 dodatkowe wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania pasz przeznaczonych do specjalnych potrzeb żywieniowych
9) Art. 19 dodatkowe wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania karmy dla zwierząt domowych
10) Art. 20 dodatkowe wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania paszy nie spełniającej wymagań

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego. 

Wypełnij formularz kontaktowy