604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

HACCP – produkcja nawozów organicznych, biogazu i kompostu

Wymagania przepisów prawa:

Wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do produkcji nawozów organicznych i polepszaczy gleby, biogazu oraz kompostu w świetle obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych wymaga spełnienia założeń rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. oraz rozporządzenia wykonawczego 142 z 2011 r.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. podmioty wykonujące jedną z poniższych czynności wprowadzają, wdrażają i utrzymują w mocy stałą pisemną procedurę lub procedury oparte na systemie analizy zagrożeń i systemie krytycznych punktów kontroli (HACCP) w odniesieniu do:

  • obróbki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
  • przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz i kompost
  • obchodzenia się z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi więcej niż jednej kategorii lub ich składowania w tym samym przedsiębiorstwie lub zakładzie
  • produkcji karmy dla zwierząt domowych

Z tego względu warunkiem uzyskania zatwierdzenia zakładu jest opracowanie dokumentacji HACCP oraz dokumentacji towarzyszącej oraz spełnienie przez zakład między innymi:

- obowiązujących wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących zakładów produkujących nawozy organiczne i polepszacze gleby, biogaz i kompost

- obowiązujących wymagań weterynaryjno-sanitarnych dotyczących zakładów produkujących nawozy organiczne i polepszacze gleby, biogaz i kompost

- wymagań względem oznakowanie oraz zapewnienia identyfikowalności ww. produktów

Przy planowaniu technologii produkcji należy pamiętać, że parametry przekształcania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych w nawozy organiczne i polepszacze gleby, biogaz i kompost muszą być zgodne z założeniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009.

Zakres dokumentacji:

  • Przy opracowaniu dokumentacji, opieramy się na wymaganiach przepisów prawa, doświadczeniu oraz powszechnie obowiązujących wytycznych branżowych
  • .Przygotowana przez Nas dokumentacja stanowi zbiór wytycznych w postaci ksiąg, procedur i instrukcji opracowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz higieny procesu oraz spełnienia wymagań prawnych
  • Dokumentacja przygotowana w celu zatwierdzenia zakładów produkujących nawozy organiczne i polepszacze gleby, biogaz i kompost, składa się z:

♦Księgi Dobrych Praktyk, w zakresie:

-Części opisowej
-Części graficznej: tj. projekty przepływów surowców, mediów, ścieków i odpadów, personelu, materiałów dodatkowych, opakowań itp. (opracowanych na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę planów budowlanych, planów zakładów lub innych)

♦Księgi HACCP, w zakresie:

-Części opisowej w tym plan HACCP, analiza zagrożeń, plan monitorowania

-Części graficznej w postaci schematów technologicznych

  • Dokumentacja zawiera również elementy związane z nadzorem nad systemem HACCP, elementami znakowania i identyfikowalności produktów i ich wprowadzaniem do obrotu z uwzględnieniem wymagań prawnych w tym zakresie zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1069 z 2009 r.

Nawozy organiczne i polepszacze gleby mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane, pod warunkiem że:

-pochodzą one z materiału kategorii 2 lub kategorii 3

-zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami dla sterylizacji ciśnieniowej lub innymi warunkami, aby zapobiec ryzyku stwarzanemu dla zdrowia ludzi i zwierząt, zgodnie z wymogami ustanowionymi zgodnie z art. 15 i wszystkimi środkami, które zostały ustanowione zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu pochodzą, odpowiednio, z zatwierdzonych lub zarejestrowanych przedsiębiorstw lub zakładów

-inne

Wypełnij formularz kontaktowy