604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Certyfikaty ekologiczne

Rolnictwo i żywność ekologiczna, określane również jako biologiczne lub organiczne, oznacza system gospodarowania produkcją roślinną i zwierzęcą w sposób zrównoważony.

Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi to sposób uzyskania produktu, w którym zastosowano w możliwie największym stopniu naturalne metody produkcji, nienaruszające równowagi przyrodniczej, a powyższa zasada dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji pierwotnej jak i przetwórstwa.

Gospodarstwo ekologiczne charakteryzuje się produkcją prowadzoną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w której stosowane są naturalne środki produkcji, zapewniające trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt. W szczególności produkcja ta polega na stosowaniu prawidłowego płodozmianu i innych naturalnych metod gospodarowania gruntem, jak również kontrolowanego doboru gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględniającego ich naturalną odporność na choroby.

System kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz spełnia warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym
i żywnościowym i regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.).

 Ważnym elementem systemu produkcji ekologicznej jest zagwarantowanie, że produkty oznakowane jako ekologiczne zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu potwierdzenia tej zgodności wprowadzony został specjalny system kontroli i certyfikacji.

Każdy z producentów ekologicznych musi znajdować się pod kontrolą w ramach tego systemu, który tworzą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskie Centrum Akredytacji oraz jednostki certyfikujące w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy