604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Wymagania ogólne w zakresie eksportu produktów roślinnych

Świadectwo fitosanitarne jest dokumentem określającym stan zdrowotności roślin lub produktów roślinnych. Zasady wystawiania świadectw zostały określone w prawie międzynarodowym przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC FAO oraz Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych.

Świadectwo wystawiane jest przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego lub re-eksportującego, w przypadku, gdy importowe przepisy fitosanitarne państwa, do którego przesyłka roślin lub produktów jest kierowana lub przemieszczana stawiają wymaganie, ażeby przesyłce towarzyszyło świadectwo.

Dodatkowo przepisy fitosanitarne państwa importu lub wystawiane przez odpowiednie władze danego kraju zezwolenia importowe określają, jakie wymagania powinny zostać spełnione przed eksportem, co ma potwierdzić świadectwo.

W przemieszczaniu przesyłek pomiędzy państwami Unii Europejskiej świadectwa nie obowiązują.

W Polsce świadectwa fitosanitarne wystawiają inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych zostały określone w prawie krajowym w ustawie o ochronie roślin.

Kontrola fitosanitarna eksportu prowadzona jest w stosunku do tych towarów, dla których obowiązek taki został określony w przepisach kraju przeznaczenia.

Eksporter planując wysyłkę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów za granicę powinien upewnić się, czy wymaganie takie zostało ustanowione.

Jeżeli kraj wymaga, aby importowanym roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom towarzyszyło świadectwo fitosanitarne, w celu dopełniania tego warunku eksporter składa wniosek o wydanie tego dokumentu do właściwego wojewódzkiego inspektora

Pomożemy Państwu w przygotowaniu Wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego. Dodatkowo dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zakładowe oraz przeprowadzimy szkolenia lub konsultacje między innymi w zakresie:

  • Kontroli fitosanitarnej eksportu
  • Wymagań fitosanitarnych krajów trzecich np. USA, Kanada, Meksyk, Rosja
Wypełnij formularz kontaktowy