604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

Wymagania ogólne w zakresie importu produktów roślinnych

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, mogą być wprowadzane na terytorium Polski, jeżeli:

 • są wolne od organizmów kwarantannowych,
 • spełniają wymagania specjalne, a w przypadku przeznaczenia ich do stref chronionych - wymagania specjalne dla tych stref,
 • podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Polski są wpisane do "rejestru przedsiębiorców" prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
 • przed wprowadzeniem na terytorium Polski zostały poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysłane

Wprowadzanie na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium RP powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej może odbywać się wyłącznie przez 19 punktów wwozu. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został:

 • Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej
 • Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione,

Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5, wraz z odpowiadającą im klasyfikacją towarów według kodów taryfy celnej.

Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno następujące etapy:

 • kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów dołączone zostały wymagane dokumenty lub czy są one właściwie oznakowane,
 • kontrolę tożsamości,
 • kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

Kontrola dokumentów zawsze przeprowadzana jest w wyznaczonym punkcie wwozu. Pozostałe etapy, tj. kontrola tożsamości i kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, może być przeprowadzana w miejscach innych, niż punkty wwozu, jeśli są one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (na wniosek zainteresowanego podmiotu),

W zależności od wyników tej kontroli inspektor PIORiN wydaje decyzje:

 • zezwalającą na wwóz towaru, jeżeli przesyłka spełnia wymagania fitosanitarne,
 • zakazującą wwozu, jeżeli nie odpowiada tym wymaganiom, lub
 • nakazującą określone postępowanie z towarem (np . przeprowadzenie jednorazowego zabiegu odkażania lub oczyszczania przesyłki, zniszczenie przesyłki, usuniecie porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów).

Dla Państwa potrzeb opracujemy dokumentacje zakładowe oraz przeprowadzimy szkolenia lub konsultacje w zakresie ogólnych wymagań importowych produktów roślinnych

Wypełnij formularz kontaktowy