604 492 026 / 533 285 802|biuro@source-of-solutions.pl

« Wróć

ISCC

System ISCC czyli International Sustainability & Carbon Certification jest niemieckim systemem certyfikacji biomasy, biopaliw i biopłynów pod kontem spełnienia wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

System ISCC czyli International Sustainability & Carbon Certification jest niemieckim systemem certyfikacji biomasy, biopaliw i biopłynów pod kontem spełnienia wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

ISCC jako system certyfikacji umożliwia różnicowanie produktów pod kotem charakterystyki zrównoważenia w tym informacji na temat emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych etapach łańcucha dostaw. System może być stosowany na całym świecie. ISCC podaje informacje na temat klasyfikacji stref, produkcji, upraw jak również kwestii socjalnych. ISCC podobnie jak system REDcert został zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE).

ISCC opiera się na sześciu podstawowych zasadach tj.:

1) Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.)
2) Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej
(ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP)
3) Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy
4) Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi
5) Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego
6) Należy stosować dobre praktyki zarządzania.

 W certyfikacji mogą wziąć udział wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek (np. indywidualna produkcja rolna, pierwszy punkt skupu, punkt zbiórki odpadów, punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów, handel biomasą/przetworzoną biomasą, tłoczenie oleju, cukrownia, gorzelnia, produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME, uwodornienie/ współuwodornienie, blending z paliwem konwencjonalnym
i wprowadzanie na rynek, inne).

Oferujemy Państwu doradztwo, konsultacje, szkolenia i pomoc w zakresie wdrożenia Systemu ISCC oraz weryfikacji Systemu przed przystąpieniem do audytu certyfikującego/ recertyfikującego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszą firmą lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz kontaktowy